Condicions generals de contratació

 1. Aquestes condicions generals regulen els termes en què es podrà efectuar la reserva dels espais per a la comercialització de producte habilitats al pavelló G del Mercat Central de Fruites i Hortalisses i al nou Mercat majorista de producte ecològic (Biomarket) de Mercabarna per a la venda a l’engròs de producte de proximitat per part de productors locals individuals o cooperatives.

  La reserva inclou únicament l’espai per la comercialització de producte a què s’ha fet referència, que serà de 6 m2 al pavelló G del Mercat Central de Fruites i Hortalisses, i de 10 m2 al nou Biomarket.

 2. Per a realitzar la reserva dels espais que s’han descrit a través d’aquesta pàgina web es requerirà en primer lloc l’alta com a usuari del sistema, que comporta l’acceptació de les condicions generals de contractació. Una vegada formalitzada l’alta, es podrà accedir a la tramitació de les reserves amb l’usuari i la contrasenya que s’hagin generat amb l’alta, i es seleccionarà l’espai que es vol reservar.

 3. En el moment en què es tramiti la reserva de l’espai es redirigirà l’usuari a una passarel·la de pagament per tal que es faci efectiu l’import establert per a la reserva dels espais, que és de 5,54€/dia més IVA pels espais del Mercat Central de Fruites i Hortalisses, i de 10€/dia més IVA pels del Biomarket.

  En cas que es cancel·li la reserva, es podrà utilitzar l’import satisfet, que no es retornarà, per realitzar una nova reserva.

 4. La reserva s’efectuarà per un mínim d’un dia i un màxim de trenta dies, en l’horari d’obertura del Mercat Central de Fruites i Hortalisses o del Mercat de producte ecològic (Biomarket).

 5. Els usuaris declaren sota la seva responsabilitat única i exclusiva, amb la formalització de la reserva d’espai, que compleixen amb els requisits que han estat descrits al primer punt per a la comercialització de producte a l’espai reservat, i que consisteixen en reunir la condició de productor individual o cooperativa de productors locals.

  En el cas del Mercat de producte ecològic (Biomarket), aquests productors locals hauran de complir, a més, amb les especificacions previstes al Reglament de funcionament del mercat sobre la tipologia i característiques del producte que es pot comercialitzar.

 6. Obligacions de Mercabarna: Posar a disposició de l’usuari que efectuï la reserva durant el període contractat, l’espai de superfície de comercialització reservat.

 7. Obligacions dels usuaris:

  • Ús diligent dels espais comuns de las instal·lacions, i en especial de l’espai de comercialització assignat.
  • Pagament de l’import de reserva.
 8. Qualsevol desperfecte o dany que ocasioni l’usuari a les instal·lacions on s’ubica l’espai reservat aniran a càrrec seu.

 9. L’accés a les instal·lacions es realitzarà únicament en l’horari de reserva que s’hagi sol·licitat.

 10. La comercialització del producte de l’usuari que ha efectuat la reserva es desenvoluparà exclusivament a l’espai de superfície de comercialització objecte de la reserva.

 11. Una vegada hagi finalitzat l’ús de l’espai reservat, l’usuari s’haurà d’encarregar de deixar-lo completament buidat del producte comercialitzat, caixes, plàstics, etc.

 12. Queda prohibit l’ús de logotips de Mercabarna excepte que s’autoritzi expressament per part de la direcció.

 13. Mercabarna quedarà exempta de responsabilitat en qualsevol àmbit (jurídic, econòmic, social o d’un altre tipus) per l’activitat de comercialització desenvolupada als espais reservats. Aquesta activitat és pròpia de cada usuari i en cap cas implica a Mercabarna, que únicament té com a responsabilitat l’habilitació de l’espai reservat en els termes establerts en aquestes condicions.

 14. Està prohibida la realització a l’espai reservat d’activitats il·legals, contràries a l’ordre públic o de dubtosa legalitat, de tal manera que el seu desenvolupament implicaria la resolució de la reserva així com l’exercici, per part de Mercabarna, de les accions legals que s’estimessin oportunes contra el o els responsables de les activitats.

 15. L’acceptació d’aquestes condiciones comporta el respecte, acceptació i aplicació de confidencialitat sobre qualsevol informació (auditiva, visual o de qualsevol altre tipus) que s’hagi extret de les instal·lacions de Mercabarna.

 16. Mercabarna es reserva el dret d’incorporar totes aquelles mesures de seguretat que consideri oportunes, sense avís previ als usuaris, amb la finalitat única de garantir en tot moment, la seguretat dels recursos humans, materials o d’una altra tipologia que es trobin a les seves instal·lacions.

 17. Queda absolutament prohibida la introducció de qualsevol animal a les instal·lacions de Mercabarna.

 18. De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals, el tractament de les dades de caràcter personal facilitades a través d’aquesta pàgina web per part de Mercabarna és necessari per a la formalització i gestió de la reserva de superfície de comercialització de producte local al pavelló G del Mercat Central de Fruites i Hortalisses o al nou Mercat majorista de producte ecològic (Biomarket). L’usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i limitació del tractament per mitjà d’escrit que s’haurà de remetre a Mercabarna, C/Major de Mercabarna núm. 76, Centre directiu, 08040 Barcelona, o bé a través de la direcció de correu electrònic: comercial@mercabarna.cat

  Marqui amb una X aquesta casella si desitja rebre informació i publicitat de Mercabarna per qualsevol mitjà escrit o telemàtic.

 19. Jurisdicció: Per resoldre qualsevol dubte, qüestió o diferència que la interpretació o compliment d’aquestes condicions generals pugui originar, les partes acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de Barcelona, i renuncien als del seu propi fòrum si aquest fos un altre.